Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY RYBÁŘSKÉHO SPOLKU CHMELNÁ
 
 
Čl. 1
 
 1. Název organizace: Rybářský spolek Chmelná /dále jen spolek/
 2. Sídlo spolku: Chmelná 13, 257 65 Čechtice, okres Benešov u Prahy.
 3. Působnost spolku na území České republiky.
 
 
 
Čl. 2
 
Předmět činnosti a cíle sdružení
 
1. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
2. Údržba, ochrana a využívání areálu rybníku v k.ú. Chmelná v rámci svěřených kompetencí (chov, lov a ochrana ryb, apod.)
3. Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti rybaření, ochrany životního prostření a přírody.
5. Aktivně se podílet na zlepšování kulturního života občanů obce Chmelná.
6. Spolupracovat s obdobně zaměřenými zájmovými organizacemi.
 
 
 
 
Čl. 3
 
Vznik členství
 
 1. Členství spolku je dobrovolné, a o přijetí nového člena rozhoduje členská schůze.
 2. Členem se může stát občan starší 15-ti let, který souhlasí s ustanovením stanov spolku.
 3. Nový člen spolku zaplatí jednorázový příspěvek a podá písemnou přihlášku. Členi zaplatí členský příspěvek za každý rok, a to nejpozději do 1. května.
 4. Mládež může být organizována od 10 let a to pod vedením určeného člena.
 5. Nezbytnou podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku.

 

 

 
Čl. 4.
 
Zánik členství
 
 
 1. Členství ve spolku zaniká:
a/ vystoupením
b/ vyloučením
c/vyškrtnutím
d/ úmrtí člena
e/zrušením spolku
 1. Člen může po dobrovolném rozhodnutí vystoupit ze spolku
 2. Členská schůze může vyloučit člena, který zvláště hrubě porušil tyto stanovy.
 3. Členství ve spolku zaniká vyškrtnutím při nezaplacení členského příspěvku.
 4. O vyloučení, vyškrtnutí člena spolku, nebo zrušení spolku rozhoduje členská schůze.
 
 
 
Čl. 5
 
Práva členů
 
 1. Člen má právo účastnit se akcí pořádaných spolkem.
 2. Používat výhod poskytovaných spolkem.
 3. Členi mají právo účasti na členských schůzích k projednání všech otázek týkajících se spolku a hlasovat o nich.
 4. Volit a být volen do orgánů spolku.
 
 
 
Čl. 6
 
Povinnosti členů
 
 1. Člen má povinnost dodržovat stanovy spolku a podřídit se rozhodnutím výboru a plnit jeho ustanovení.
 2. Odpovědně vykonávat svěřené funkce.
 3. Aktivně přispívat ke stálému zlepšování činnosti spolku a být příkladem mládeži. Dbát na ochranu vod a životního prostředí.
 4. Řádně a včas platit členské příspěvky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7
 
Orgány
 
 
 1. Orgány spolku jsou:
a/ členská schůze
b/ výbor
c/ dozorčí komise
 
 
 
 
Čl. 8
 
Členská schůze
 
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ho všichni členové spolku.
 2. Členskou schůzi svolává jednou za rok výbor. Mimořádná členská schůze se svolává na žádost minimálně třetiny všech členů nebo na žádost výboru.
 3. Členská schůze volí a odvolává výbor, mění, projednává, upravuje, schvaluje stanovy.
 4. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za celý rok a schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští rok.
 5. Členská schůze stanoví výši členského příspěvku a dalších příspěvků a způsob jejich placení.
 6. Členská schůze projednává zprávu kontrolní a revizí komise.
 7. Členská schůze rozhoduje o zrušení spolku.
 8. Členská schůze přijímá nové členy.
 9. Členskou schůzi svolává předseda výboru nebo pověřený člen výboru.
 10. Rozhodování členské schůze je přijato pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 
 
 
Čl. 9
 
Výbor
 
 1. V době mezi zasedáními členské schůze řídí činnost spolku a zodpovídá za ni výbor zvolen členskou schůzí.
 2. Výbor svolává předseda . Mimořádné zasedání svolává předseda. Požádají – li o to nejméně dvě třetiny členů výboru nebo na základě vlastního rozhodnutí.
 3. K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Rovnost hlasů znamená zamítnutí návrhu. Výbor je ze všech svých rozhodnutí a usnesení odpovědný členské schůzi.
 4. Výbor i předseda je volen na období dvou let.
 5. Výbor je statutárním orgánem sdružení.Jménem výboru jedná předseda.
 6. Předsedu volí členská schůze.
 7. Výbor se volí v počtu 5 členů.
 Čl.10
 
  Dozorčí komise  
      
 
 1. Je minimálně tříčlenným kontrolním a revizním orgánem. Kontroluje plnění usnesení členské schůze. O své činnosti předládá zprávu členské schůzi.   
 2. Je volena členskou schůzí na dvouleté období.
                                                                        
 Čl.11
 
 Zásady hospodaření
 
1. Sdružení hospodaří s majetkem, který je tvořen finančními prostředky a dalším majetkem.
2. Zdroje majetku jsou :
    a) stávající majetek
    b) majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem
    c) členské příspěvky
    d) prodej povolenek
    e) příjem z kapitálového majetku
     f) dary dotace
    g) ostatní příjem   
 
Čl. 12
 
Ostatní      
1. Sdružení vede o své činnosti řádnou písemnou dokumentaci, vyplývající ze stanov a ostatních právních předpisů.
2. Některé body stanov mohou být dle potřeby podrobněji rozvedeny v jiných vnitro- předpisech (jednací řád apod.)
 
 

Ve Chmelné dne 18.9.2009                  Za přípravný výbor : Jiří Holejšovský